Privacy

Privaatheidsbeleid

Wie ons is

Voorgestelde teks: Ons webwerfadres is: https://www.amandaskrywer.com.

Opmerkings

Voorgestelde teks: Wanneer besoekers kommentaar lewer op die webblad versamel ons die inligting aangedui in die kommentaarvorm, asook die besoeker se IP adres en blaaiergebruikersagentstring ten einde te help om gemorspos op te spoor.

‘n Anonieme string geskep van jou eposadres (ook bekend as ‘n “hash”) kan aan die Gravatar diens verskaf word om te sien of jy dit gebruik. Die Gravatar diens se privaatheidsbeleid is hier beskikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van jou kommetaar sal jou profielfoto in die konteks van jou kommentaar aan die publiek sigbaar wees.

Media

Voorgestelde teks: Indien jy foto’s na die webblad oplaai, moet jy dit vermy om foto’s op te laai met ingevoegde posisieinlingting (EXIF GPS). Besoekers aan die webblad kan die posisieinligting van foto’s op die webblad aflaai en uittrek.

Koekies

Voorgestelde teks: Indien jy ‘n kommentaar op ons webblad los kan jy kies om jou naam, eposadres en webblad in koekies te stoor. Dit is daar vir jou gemak, sodat jy nie weer hierdie besonderhede hoef in te vul wanneer jy weer kommentaar lewer nie. Hierdie koekies sal vir een jaar hou.

Wanneer jy ons intekeningsblad besoek, sal ons ‘n tydelike koekie plaas om vas te stel of jou blaaier koekies aanvaar. Hierdie koekie bevat geen persoonlike inligting nie, en word weggegooi wanneer jy jou blaaier toemaak.

Wanneer jy inteken sal ons ook verskeie koekies opstel om jou intekeninligting en skermvertoonkeuses te stoor. Inteken koekies hou vir twee dae, en skermkeusekoekies hou vir ‘n jaar. Indien jy die “Onthou My” opsie kies, sal jou inteken vir twee weke hou. Indien jy uitteken uit jou rekening sal die intekeningkoekies verwyder word.

Indien jy enige artikel wysig of publiseer sal ‘n addisionele koekie in jou blaaier gestoor word. Hierdie koekie sluit geen persoonlike inligting in nie en dui slegs die artikel ID van die artikel wat jy sopas gewysig het aan. Dit verval na een dag.

Ingevoegde inligting van ander webwerwe

Voorgestelde teks: Artikels op hierdie webblad kan ingevoegde inhoud (byvoorbeel video’s, foto’s, artikels, ens.) insluit. Ingevoegde inhoud van ander webblaaie gedra hul in presies dieselfde manier asof die besoeker die ander webblad besoek het.

Hierdie webwerwe kan inligting oor jou versamel, koekies gebruik, addisionele derdeparty volgdienste invoeg, en jou interaksie met daardie in gevoegde inhoud monitor, insluitend om jou interaksie met ingevoegde inhoud te volg indien jy ‘n rekening het en ingeteken is tot daardie webwerf.

Met wie ons jou inligting deel

Voorgestelde teks: Indien jy versoek dat jou wagwoord vervang moet word sal jou IP-adres in die vervanging e-pos ingesluit word.

Hoe lank ons jou inligting behou

Voorgestelde teks: Indien jy kommentaar los, word die kommentaar en die kommentaar se metadata onbeperk behou. Dit is sodat ons enige opvolgkommentaar outomaties kan herken en goedkeur eerder as om hulle in die goedkeuringsry te plaas.

Vir gebruikers wat op jou webblad registreer (indien enige), stoor ons ook die persoonlike inligting wat hulle in hul gebruikersprofiel verskaf. Alle gebruikers kan hul persoonlike inligting te enige tyd sien, wysig of uitwis (met die uitsondering dat hul nie hul gebruikernaam kan verander nie). Webblad administrateurs kan ook daardie inligting sien en wysig.

Watter regte het ons oor jou inligting

Voorgestelde teks: Indien jy ‘n rekening op hierdie webwerf het of kommentaar gelewer het, kan jy versoek om ‘n lêer te ontvang van die persoonlike inligting wat ons van jou het, insluitend enige inligting wat jy aan ons verskaf het. Jy kan ook versoek dat ons enige persoonlike inligting wat ons van jou het, uitvee. Dit sluit nie inligting in wat ons verplig is om te behou vir administratiewe, wetlike, of sekuriteitsdoeleindes nie.

Waarheen ons jou inligting stuur

Voorgestelde teks: Besoekerkommentare kan nagegaan word deur ‘n ge-outomatiseerde gemorsposopsporingsdiens.

Privacy Policy

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.amandaskrywer.com.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

%d bloggers like this: